+36 70/640-8888
info@euroscale.hu
Euroscale logó

Technológia mazania

Naša obchodná činnosť v oblasti technológie mazania má približne 20-ročnú históriu, a vďaka tomu máme veľa teoretických a praktických skúseností v oblasti údržby a mazacej techniky a mazacích systémoch v priemysle, doprave a energetike. 

Na našich stránkach detailne prezentujeme najdôležitejšie riešenia v oblasti mazacej techniky a priemyselného automatizovania, ale môžete sa obrátiť na nás aj s Vašimi  individuálnymi požiadavkami!

Priemyselná mazacia technika

Priemyselná mazacia technika

Pre jedinečné stroje a veľké priemyselné zariadenia sú zvyčajne navrhované mazacie systémy na základe odporúčaní výrobcu. Avšak v mnohých prípadoch, kde neexistujú predpisy alebo smernice, vytvárame vlastné prispôsobené riešenia mazania na základe našich vlastných...

Centrálne mazacie systémy pre pracovné stroje a vozidlá

Centrálne mazacie systémy pre pracovné stroje a vozidlá

EUROGREASE Automatické mazacie zariadenia pre pracovné stroje, progresívne a dvojpotrubné centrálne zariadenia na mazanie Automatizované centrálne zariadenie na mazanie je dnes neoddeliteľnou súčasťou mobilných pracovných strojov. Nepretržite a presne dávkovaný mazací...

Nástroje na manipuláciu s mazivami

Nástroje na manipuláciu s mazivami

Skladovanie, manipulácia a dávkovanie mazív je každodennou činnosťou  v pracovných dielňach, ale v mnohých prípadoch sa stretávame s nevhodnými alebo neoptimálnymi riešeniami.Online katalógy, ktoré je možné prezerať a sťahovať: Katalóg mazacej techniky Katalóg...

Služby a servis mazacej techniky

Služby a servis mazacej techniky

V priemysle zohráva prevencia a preventívna údržba mimoriadne dôležitú úlohu pri zabezpečení efektívneho a nepretržitého fungovania. Kvôli nepretržitému využívaniu priemyselných zariadení, strojov a zariadení nie je možné vyhnúť sa opotrebeniu, poruchám a výpadkom....

Prečo je centrálne mazanie dôležité?

Mnohí používatelia a majitelia často vidia v automatizovanom mazaní iba úsporu času  a nákladov na inštaláciu, zatiaľ čo skúsenejší prevádzkovatelia poznajú aj ďalšie výhody automatizovaného mazania a olejovania, ako aj značné úspory, ktoré z neho plynú.

Za posledné desaťročia výskumu boli v západnej Európe publikované zistenia príčin porúch strojov a zariadení:

Z toho vyplýva, chyby v údržbe a prevádzke sú zodpovedné za  viac ako 50%  porúch a nákladov. 

Pri využívaní  správneho mazania je možné týchto 50 % takmer okamžite identifikovať a odstrániť. Nižšie vysvetlíme, prečo a ako to dosiahnuť.

Cieľom používaných mazacích technológií je:

    Zníženie trenia medzi valcovými/klznými povrchmi => zníženie nadmerného opotrebovania.

    Vytlačenie nečistôt a vody z mazacích povrchov => tesnenie, udržiavanie nečistôt mimo!

    Chladenie

    Zníženie hluku 

Základy správneho mazania ložísk, požiadavky s mazaním a dodatočným mazaním:

    Presne dávkované množstva maziva: ani viac, ani menej.

    Doplnenie v pravidelných intervaloch a v správnom čase.

    Na každom mazacom bode má byť doplnené.

    Zabezpečenie správnej prevádzkovej bezpečnosti: žiadny cyklus ani mazací bod nesmie byť   

    vynechaný

    Mazanie musí byť možné aj v extrémnych podmienkach.

Manuálne mazanie vs. Automatizované mazanie

Manuálne mazanie (všeobecne) prebieha len na stojacom stroji. V takom prípade sú ložiská/hriadeľ v nehybnom stave, ale pod zaťažením a mazivo, ktoré sa dostane do oblasti ložiska, sa nemôže dostať medzi stlačené povrchy. Pri štarte teda povrchy nejaký čas bežia suché, ako napríklad  pri štarte hlavných ložísk vnútorného spaľovacieho motora.

Na rozdiel od toho, automatizované mazanie pri pohybe, pri práci stroja, pravidelne aplikuje mazivo, čo umožňuje, aby sa mazivo ľahko dostalo medzi klzné povrchy a okamžite vykonalo mazanie, chladenie a iné úlohy. Tým pádom je jeho efektívnosť vyššia.

Ručné mazanie (olejovanie) sa vykonáva v dlhých časových cykloch. Najmä pri mazaní mazivom dochádza pri spotrebe maziva k „rozpadu“ mydla v mazive, zmenšuje sa jeho objem a v dôsledku zmenšenia objemu sa mazivo „nasáva“ z vonkajšieho okolia ložiska do ložiska, kde sa usadzuje spolu so špinou. Tým sa nielen eliminuje mazanie medzi pohyblivými plochami, ale dochádza aj k poškodeniu ložísk abrazívnymi časticami.

Pri automatizovanom mazaní sa dávkovanie vykonáva v krátkych cykloch. V tomto prípade malé množstvo maziva, ktoré je privedené, dopĺňa ložisko a namiesto opotrebovaného mazu sa nahradí novým. Týmto spôsobom je neustále udržiavaný „tesniaci krúžok“ na vonkajšej ploche ložiska, ktorý zabezpečuje tesnenie proti prachu, vode atď.

To platí najmä v prípadoch, keď stroj pracuje napríklad pod vodou (jav vymývania).

Pri manuálnom mazaní je množstvo pridávaného maziva často nepresné. Všeobecne sa môže vyskytnúť nadmerné mazanie alebo vynechanie mazacích bodov alebo cyklov. V prípade nadmerného mazania pridávané mazivo vytvára odpor voči ložisku, čo spôsobuje preťaženie a ohrievanie a mazivo sa rýchlo opotrebuje. Chýbajúce cykly vedú k tomu, že kvôli vynechanému mazaniu ložisko prechádza jedným až dvoma cyklami bez maziva, čo zvyšuje trenie a skracuje životnosť. Vynechanie mazacích bodov je obvykle spojené s ťažko dostupnými miestami, ktoré operátor alebo údržbár „zabudne“ počas mazania.

Na základe uvedených princípov mazania, automatizované mazanie predstavuje značnú ekonomickú výhodu pre používateľa a vlastníka.

Tieto sa dajú merateľne znížiť nasledujúcim spôsobom:

    Predĺžené servisné/údržbové intervaly

    Klesajúce straty spojené s “odstávkou” a personálnymi nákladmi, zníženie personálu

    Zanikajú náklady na opravu ložísk (materiál a cena práce)

    Rastie „doba prevádzky“

    Klesá množstvo spotrebovaného maziva

    Pri mazaní nie sú do ložísk nanášané nečistoty, zvyšuje sa životnosť, klesá trenie!

    Významný krok v ochrane životného prostredia!

   Optimálne mazanie a ochrana v správny čas

    Významné (až 30-40%) zvýšenie životnosti zariadenia.

    Hodnota: vyššia predajná cena pre použité stroje.

Zhrnutie, pomocou automatických metód mazania je možné znížiť náklady na údržbu, prevádzku a udržiavanie o viac ako 25 – 35%!

Ďalšie podrobné informácie môžete získať zo školiacich materiálov alebo si môžete vyžiadať odborné vzdelávanie v danej oblasti. Pre viac informácií prejdite na našu stránku Služby/Školenia v oblasti mazania.

Všeobecné mazanie:

Mazanie má široké spektrálne uplatnenie od malých strojov, ako sú napríklad stroje pre drevárenský priemysel, až po veľké ťažké priemyselné odvetvia, ako sú hutnícky priemysel alebo papierne.

Široký výber čerpacích jednotiek vhodných pre centrálny mazací systém, vrátane množstva možností pre individuálny návrh, umožňuje spoľahlivé a nákladovo efektívne riešenia pre mazanie tukom vo všetkých oblastiach.

V systémoch mazania, čerpadlá prenášajú primerané množstvo maziva k mazacím bodom.

Pre automatické mazanie sú najobľúbenejšie dvojvodičové a progresívne mazacie rozdeľovače.