EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Ručné mazanie – efektívne a systematickyRučné mazanie – efektívne a systematicky

 

Ručné mazanie efektívne- dopadová štúdia – Automatické mazacie patróny- mikro automatické mazacie systémy- priemyselné odmasťovače a čistiace prostriedky – špeciálne mazivá- servisné výrobky – lepidlá a tesniace látky

Ručné mazanie – efektívne a organizovane

Ručné mazanie v jednom rozsiahlom závode je komplexnejšia úloha ako by sa na prvý pohľad zdalo. Prvotným problémom je veľký počet strojov a zariadení, veď v rozsiahlom areáli môže fungovať  niekoľko sto strojov, aj vo veľmi nedostupných miestach. Časom sa môžu meniť niektoré zariadenia a obslužný personál, čo podľa reálnych prípadov môže spôsobiť , že až stovka  mazacích bodov nemusí byť ošetrená aj niekoľko rokov.

Podobne sa to udialo aj závode jedného nášho dobrého klienta: kde boli zariadenia pomenené, podobne ako persRučné mazanie – efektívne a organizovaneonál, dokumentácia a motivácia ľudí sa strácala a náklady vyplývajúce z porúch ložísk a odstávok rapídne vzrástli...

Vďaka šťastnej náhode, alebo systematického plánovania sme dostali od partnera ponuku na revíziu jeho mazacích systémov a ich následnej opravy:

Revíziu podniku o veľkosti 60000m2, s 8 poschodovými budovami a s viac ako 1000 zariadení sme v začiatkoch podcenili i my. Ponuka bola zameraná na revíziu starej dokumentácie (s označením mazacích miest pre údržbu ), na zavedenie prípadných zmien, v rámci poradenstva dajme návrh na zlepšenie mazania a následne vyškolili potrebný personál. 

Po predbežných konzultáciách sme realizáciu začali na viacerých úrovniach. Ručné mazanie – efektívne a systematicky

- jedna časť týmu systematicky prešla celý závod, čím dodatočne posúdili celý závod, v ňom používané všetka zariadenia, dopravné systémy, motory a pod. Podľa udaných kódov sme identifikovali, označili a premenovali jednotlivé mazacie body. Urobili sme fotografie všetkých strojov a o k nim patriacim mazacích bodov. Mazacie body sme pre lepšiu identifikáciu označili nálepkami.

- pre servisný a údržbársky kolektív sme zorganizovali 3 hodinové školenie, na konci ktorého všetkých 18 kolegov spoznalo základné pojmy mazacej techniky, potrebnosť a dôležitosť mazania, ako aj zodpovednosť k svojej budúcej práce. Oboznámili sa s mazacími látkami , s ich zložením a funkciou v ložiskách na mazacích bodoch.

- treťou časťou bola praktická príprava personálu , ktorý sa zúčastnil na školení na prax, kde si mohli vyskúšať samotné plnenie mazacieho systému (čo a prečo to sledovať) ,samotné mazanie,   čistenie a odstraňovanie vytečeného maziva. Všetky úkony si, po menších začiatočných nezdaroch, personál nacvičil. typ maziva, množstvo, načo treba dávať pozor a perióda mazania

- z výsledkov revízie a fotiek sme zostavili dokumentáciu, v ktorej na jednej strane sú informácie a fotky daných zariadení a strojov , nachádzajúce sa v opísanej lokalite či miestnosti: tieto údaje pomáhajú servisnému personálu v identifikácii a v nájdení stroja, na druhej strane slúži na kontrolný zoznam , kde možno zapísať stav daných mazacích bodov. Na druhej strane pracovného zošita sme vyobrazili zväčšenú fotografiu daného stroja s označením (šípkami), kde sa na stroji nachádzajú mazacie body a na malých fotografiách sú vyobrazené konkrétne body s inštrukciami pre konkrétne mazanie (typ maziva, množstvo, načo treba dávať pozor a perióda mazania).

Ručné mazanie – efektívne a systematicky

- po dokončení revízie , školenia pracovníkov a dokumentácie nasledovala praktická skúška personálu, kde mazanie už prevádzali samostatne, za pomoci pracovných listov. Práce ručného mazania kontroloval náš pracovník Gabriel, ktorý hneď aj korigoval prípadné chyby. Na koniec dňa sme mohli skonštatovať, že tak ako dokumentácia i školenie bolo úspešné, veď kolegovia z údržby, s patričným systémom, dokážu samostatne premazať a udržovať viac ako 900 mazacích bodov.

 

V rámci revízie s podali návrhy na miesta , kde sme odporučili vytvorenie špeciálnych bez direktných mazacích bodov. Príkladom týchto bodov sú nasledovné :

- na miesta s nebezpečným prístupom sme odporučili inštalovať automatické mazacie bunky,Príkladom týchto bodov sú nasledovné

- mazacie body položené vo výške, alebo  za rôznymi krytmi sme odporučili vyviesť na prístupnejšie miesto za pomoci krátkej hadice (rúrky),

- a pridanie dodatočných, zabudnutých (nefigurujúcich v starej dokumentácii) mazacích bodov do dokumentácie.

Vývoj sa spustil a poruchovosť ložísk podniku výrazne poklesla. Teraz očakávame číselné vyjadrenie hospodárnosti samotného podniku!