EuroScale Logó

Vždy o krok pred požiadavkami, a pred účastníkmi trhu.

EuroScale - Szlovák zászló EuroScale - Angol zászló EuroScale - Magyar zászló

Servise Garancia Plus+Garancia+


Garancia+:   Podľa potrieb veľkých spoločností aj spoločnosť EuroScale si vypracovala svoj nový balík služieb pod názvom „ EuroScale Garancia+ Dozor mazacích systémov“. Balík obsahuje prevádzku automatických mazacích systémov spoločnosti, jeho pravidelnú kontrolu(mesiac/štvrťrok), prípadne údržbu a servis a tým zabezpečovanie optimálneho chodu systémov.

                        Ďalej na článok –

Našich partneri si výhody služby vedia ľahko spočítať, dáva im istotu, veď úlohy malého údržbárskeho týmu, ako kontrola, opravy,  prevezmeme na naše plecia a odborne udržujeme v činnosti dôležitú jednotku drahých zariadení.Obsah balíčka je nasledovný

Na túto službu technického zamerania , vytvorenú iba pred niekoľkými mesiacmi už pozitívne zareagovali  naši starý ako aj nový klienti, čo dokazuje množstvo podpísaných zmlúv.

Obsah balíčka je nasledovný:

-          Pravidelné revízie (mesačné, štvrťročné) a promptné opravy

-          Štvrťročná celková diagnostika

-          15% rabat na súčiastky aktívnych častí

-          Odstraňovanie špeciálnych , ad hoc chýb do 48 hodín

-          Súčiastky pasívnej časti sú zahrnuté v poplatku za revíziu

-          Na mieste vykonávané odborné školenia zamerané na obsluhu a údržbu

-          Kompletná dokumentácia aj s aktualizáciou

-          Minimálne mesačné poplatky

Extra doplnky:  Extra doplnky

-          Vybudovanie diaľkového dozoru (na základe osobitnej zmluvy)

-          Investičný stop nákladov – v prípade modernizácie, minimalizovanie nákladových položiek, alebo v prípade potreby rozdelenie nákladov na menšie časti

-          Leasing plánovaných mazacích systémov

-          Realizácia plno-automatických systémov (plnenie – dávkovanie – kontrola)

-          Manažment mazacích materiálov v odbore automatickej mazacej techniky:

- dodávka mazacích materiálov

- plnenie – doplňovanie

- kontrola a diagnostika

Po absolvovaní prvých revízií, môžeme skonštatovať, že vybudovanie dobrého revízneho systému obstojí v reálnom živote a poukáže aj na mnoho , zatiaľ neodhalených problémov. Po realizácií nových mazacích a olejovacích systémov , automaticky zabezpečujeme našu službu po dobu dvoch rokov. Príkladom sú prevádzky firmy Heineken, Danone, AGC, DDC a mnoho ďalších nových investícií.  Službu „Garancia+“ vieme zabezpečovať pre spoločnosti zo zameraním na priemysel, baníctvo, prípadne stavebníctvo a aj preto očakávame ďalších potenciálnych klientov s ich špeciálnymi potrebami, ako aj prihlášky spoločností , ktorý používajú viacero automatizovaných mazacích systémov v balíku.